Gwnewch gais am wasanaeth Pryd ar Glud

Llanwch y ffurflen isod i wirio os ydych yn gymwys i dderbyn ein gwasanaeth Pryd ar Glud

  Manylion y Cwsmer

  Teitl (gofynnol)
  MrMrsMsMissArall

  Enw cyntaf (gofynnol)
  Cyfenw (gofynnol)

  Adnabyddir fel

  Llinell 1 y Cyfeiriad 1 (gofynnol)
  Llinell 1 y Cyfeiriad 2 (gofynnol)

  Cod Post (gofynnol)
  Cyfeiriad e-bost:

  Rhif ffôn cartref
  Rhif ffôn symudol

  Dyddiad geni (gofynnol)

  Beth yw eich iaith gyntaf? (gofynnol)
  Crefydd

  Ym mha iaith a dull hoffech chi dderbyn gohebiaeth? (gofynnol)

  Ydych chi’n Gwsmer Teleofal Caerdydd? (gofynnol)

  YdwNac ydw

  Nodwch pam mae angen Pryd ar Glud arnoch. (Nodwch bob un sy’n berthnasol) (gofynnol)

  Yn cael trafferth paratoi pryd yn ddiogelDdim yn gallu siopa am fwydDiffyg prydau maethlonAngen cymorth ar cael fy rhyddhau o’r ysbyty neu wedi salwchAg anabledd meddwl neu gorfforol

  Ticiwch y blwch/blychau isod os oes unrhyw beth y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohono o ran y cwsmer.

  Â symudedd gwaelYn araf yn ateb y drwsYn drysu’n hawddNam ar olwgNam ar glywNam ar leferyddFfurf ar ddementiaRisg o gwympo

  Oes unrhyw beth arall y gallai fod angen i ni ei wybod?
  Fydd angen cymorth arnoch gydag unrhyw un neu rai o’r canlynol pan gaiff y pryd ei ddanfon?

  Tynnu caeadauRhoi’r pryd ar blâtCael eich annog i fwytaNôl fforc a chyllellCael eich atgoffa i yfed

  Oes gennych gell allweddi yn yr eiddo? Os oes, byddwn yn cysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth.

  OesNac oes

  Rhowch wybod pryd yr hoffech i’r gwasanaeth ddechrau (gofynnol)

  Pa fath o bryd fyddai’n well gennych? (gofynnol)

  Prif bryd (£4.10 each)Prif bryd a phwdin (£4.74 each)

  Dewiswch y diwrnodau y mae angen y gwasanaeth arnoch (gofynnol)

  Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd GwenerDydd SadwrnDydd Sul

  Pe baem yn ymestyn y gwasanaeth, fyddech chi’n ystyried unrhyw un neu rai o’r isod? (Ticiwch bob un perthnasol)

  Pecynnau BwydyddPecynnau TePrydau wedi’u Rhewi

  Nodwch unrhyw hoffterau ac anhoffterau pwysig isod

  Hoffterau
  Anhoffterau

  Nodwch unrhyw alergeddauisod:

  SeleriGlwten/GrawnfwydyddSesameWyauPysgodBys y BlaiddCnau daearMolysgiaidMwstardCramenogionLlaethCnauSoiaSylffitiau

  Nodwch unrhyw ddewisiadau dietegol isod:

  LlysieuolFiganCaribïaidd/Gorllewin IndiaCosherHalal AsiaiddPrydau sy’n addas i gwsmeriaid â diabetesHeb GlwtenPrydau a phwdinau â llawer o galorïau

  Alergedd neu ofyniad dietegol arall

  Ticiwch y blwch os oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd neu bryderon a allai fod yn berthnasol i ofynion maethol y cleient:

  DementiaAwydd isel am fwydDiet cymhlethColli pwysau’n anfwriadolDysffagiaCyflwr ar y galonClefyd y siwgrProblemau gydag alcoholDan bwysauDros bwysauClefyd yr arennauProblemau gyda llyncu/cnoi

  Arall (rhowch fanylion):

  Ticiwch y canlyniadau yr hoffech eu cyflawni o ganlyniad i gael y gwasanaeth (os yn berthnasol)

  Cefnogi byw’n annibynnolCynyddu pwysauBwyta diet mwy cytbwysBod yn ddiogelach yn y cartrefTeimlo wedi’ch maethu’n fwyRhyngweithio dyddiolMae bywyd yn haws

  Prif gyswllt

  Enw llawn (gofynnol)

  Rhif ffôn cartref
  Perthynas (gofynnol)

  Daliwr allweddi? (gofynnol)
  YdyNac ydy

  Cyswllt eilaidd

  Enw llawn

  Rhif ffôn
  Perthynas

  Daliwr allweddi?
  YdyNac ydy

  Byddwn yn anfon bil ar ddiwedd y mis am y prydau a dderbyniwyd yn ystod y mis hwnnw. Gellir talu hyn trwy Ddebyd Uniongyrchol, cerdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn, trwy siec neu drwy Archeb Post. Mewn rhai amgylchiadau gallwn dderbyn taliad trwy gerdyn Allpay neu archeb sefydlog. Nid ydym byth yn derbyn arian parod

  Dull talu a ffefrir: (gofynnol)

  Debyd UniongyrcholCerdyn credyd neu ddebydSiecArcheb PostArcheb sefydlog

  Os yw rhywun yn wahanol i’r cleient yn talu am y pryd, rhowch ei fanylion isod:

  Enw
  Rhif Ffôn

  Perthynas â’r Cleient

  Cyfeiriad

  E-bost

  © Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd